Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
291
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
SD atminties kortelės sužymėjimas
Naudodamiesi šiuo fotoaparatu, suformatuokite (initialize) nenaudotą 
SD atminties kortelę arba naudotą kortelę kitu aparatu ar skaitmeniniu 
prietaisu.
Sužymėjimo metu bus ištrinti visi SD atminties kortelėje saugomi 
duomenys.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Format] 
(Sužymėjimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Format] (Sužymėjimas) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(2) norėdami pasirinkti [Format] 
(Sužymėjimas).
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Prasidės sužymėjimo procesas.
Pasibaigus sužymėjimo procesui, meniu langas, kuris buvo išrinktas 
prieš sužymėjimą atsiras ekrane.
• Negalima išimti SD atminties kortelės, vykstant jos sužymėjimo procesui. 
Kortelė gali būti sugadinta ir nebetinkama naudojimui.
• Sužymėjimo metu yra ištrinami visi duomenys, taip pat apsaugoti arba 
neapsaugoti. Žinokite.
Kai SD kortelė sužymėta, atminties kortelei priskiriamas 
K-5 II
vardas. 
Kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio, SD kortelė atpažįstama 
keičiamo disko 
K-5 II
 vardu. (328 psl.
Format
Cancel
Format
All data will be deleted
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 291  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM