Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
1
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Negalima naudotis fotoaparatu arba jį laikyti netoli prietaisų, generuojančių stiprų 
elektromagnetinį spinduliavimą arba magnetinius laukus. Kai kurios įrangos, kaip 
antai, radijo siųstuvų generuojamas stiprus elektrostatinis arba magnetiniai laukai gali 
trikdyti ekrano darbą, pažeisti duomenis, saugomus atminties kortelėje arba paveikti 
vidines aparato grandines ir pažeisti prietaiso veikimą.
• Skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. 
Nors efektyvių ekrano vaizdo elementų yra 99,99% arba daugiau, tačiau net 
ir tai nepašalina tikimybės, kad iki 0,01% ekrano vaizdo elementų gali nešviesti 
arba šviesti tada, kai jie šviesti neturėtų. Bet kokiu atveju tai nedaro jokios įtakos 
įrašomo vaizdo kokybei.
• Egzistuoja galimybė, kad šioje knygelėje naudojamos iliustracijos gali skirtis 
nuo tikrojo vaizdo skystųjų kristalų ekrane.
• Šioje instrukcijoje SD, SDHC ir SDXC atminties kortelės yra minimos kaip 
SD atminties kortelė.
• Šioje naudojimo instrukcijoje bendras terminas „kompiuteris(iai)“ toliau 
yra nurodomas kaip Windows kompiuteris arba Macintosh.
• Šioje instrukcijoje terminas „baterija/os” atitinka visiems baterijų tipams naudojamus 
šiam fotoaparatui ir priedams.
• I ir J gali būti naudojami taip pat. Šioje instrukcijoje, paaiškinimai 
ir pavyzdžiai pateikti pagrinde naudojant I. J vartotojai žiūrėkite 
Šio gaminio saugumui ir buvo skirtas pakankamas dėmesys. Naudojantis 
fotoaparatu, derėtų skirti ypatingą dėmesį perspėjimams, žymimiems tokiais 
ženkleliais.
 Įspėjimas
• Draudžiama mėginti fotoaparatą ardyti ar modifikuoti. Fotoaparato viduje 
egzistuoja pavojingai aukšta įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
• Jeigu, pavyzdžiui, fotoaparatui nukritus ant žemės, atsiveria fotoaparato 
vidus, jokiomis aplinkybėmis negalima liesti vidinių aparato dalių, nes 
kyla elektros smūgio pavojus.
Saugus fotoaparato naudojima
Įspėjimas
Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto įspėjimo, 
vartotojas gali patirti rimtą traumą.
Perspėjimas
Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto perspėjimo, 
vartotojas gali patirti lengvą arba vidutinio sunkumo traumą, 
arba materialinių nuostolių.
Apie šį fotoaparatą
K-5 II_LIT.book  Page 1  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM