Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
28
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
1 m
 (EV Compensation (EV 
kompensavimas)) mygtukas
Vaizdo išdidinimo metu, 
paspausdami padidinkite 
2
Užrakto paleidimo 
mygtukas
Iki pusės nuspausdami, 
persijunkite į fotografavimo 
režimą.
3
Pagrindinis jungiklis
Pastumdami įjunkite ir išjunkite 
fotoaparato maitinimą. (65 psl.)
4
Priekinis ratukas (R)
Naudokite parodyti sekantį 
ar prieš tai buvusį vaizdą.
5 i
 (Delete (Trynimas)) 
mygtukas
Paspausdami ištrinkite vaizdus. 
6 Q
 (Playback (Atkūrimas)) 
mygtukas 
Paspausdami persijunkite 
į fotografavimo režimą.
7 M
 mygtukas
Pakeisti ekrano rodymą 
8
Galinis ratukas (S)
Naudokite, norėdami keisti 
ar norėdami peržiūrėti kelias 
nuotraukas vienu metu 
9 L
 mygtukas
Kai paskutinės nuotraukos 
formatas yra JPEG, ir jos 
duomenys dar saugomi 
buferinėje atmintyje, jūs galite 
papildomai išsaugoti nuotrauką 
RAW formatu paspausdami šitą 
mygtuką. (83 psl.)
0 |
 (Green (Žalia)) mygtukas 
Vaizdo išdidinimo metu, 
paspausdami, sumažinkite 
a 4
 mygtukas
Išsaugomos nuostatos, išrinktos 
meniu sistemoje arba atkūrimo 
meniu lange.
b
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Kai ekrane yra atvaizduojamas 
meniu langas arba valdymo 
skydelis, pasinaudokite tai, 
perkeliant žymeklį arba 
pakeičiant punktus.
Paspauskite keturkryptį 
selektorių (3) atavaizduoti 
atkūrimo režimų paletę. 
c 3
 mygtukas 
Paspauskite parodyti [Q 
Playback 1] (Atkūrimo režimas) 
K-5 II_LIT.book  Page 28  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM