Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
298
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Pyptelėjimo, datos ir laiko nustatymas, 
ir Kalbos pasirinkimas
Jūs galite fotoaparato pypsėjimą įjungti ar išjungti, ar pakeisti garsumą. 
Gamyklinė nuostata yra O (On), ir garsumo lygis [3].
Galima nustatyti šias nuostatas.
• Fokuse
• AE-L (AE užrakinimo garsas)
• Self-timer (Užrakto paleidimo laikmatis)
• Remote Control (Nuotolinis valdymas)
• [Mirror Up] (Veidrodžio pakėlimas)
• Vieno paspaudimo bylos formatas (veikimo garsas kai [One Push File 
Format] (Vieno paspaudimo formatas) priskirtas |/Y mygtukui)
• Spausk OK 1 sek. (veikimo garsas kai keičimas AF taškas yra 
galimas ar ne)
1
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Beep] 
(Pyptelėjimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Beep 1] (Pyptelėjimas) meniu langas.
2
Paspauskite keturkrypčiu selektoriumi (3) ir naudodamiesi 
keturkrypčiu selektoriumi (45) reguliuokite garsą.
Pasirinkite iš šešių lygių. Kai nustatyta Z (0), jūs galite išjungti visus 
pyptelėjimus.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite pageidaujamą 
punktą.
Pasukite galinį ratuką (S) norėdami 
parodyti [Beep 2] (Pyptelėjimas) ekraną.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (45) išsirinkite O ar P.
Nustatymas Pyptelėjimas
Beep
Volume
In-focus
AE-L
Self-timer
Remote Control
Mirror Up
MENU
1
2
K-5 II_LIT.book  Page 298  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM