Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
299
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
5
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Jūs galite pakeisti pradinės datos ir laiko parametrus, ir nustatyti 
atvaizdavimo formatą. Pasirinkite [mm/dd/yy] (mėnuo/diena/metai), 
[dd/mm/yy] (diena/mėnuo/metai) arba [yy/mm/dd] (metai/mėnuo/diena) 
datai atvaizduoti, pasirinkite [12h] (12 val.) (12-valandų) arba 
[24h] (24 val.) (24-valandų) atvaizdavimo metodą.
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu išrinkite [Date Adjustment] (Datos 
nustatymas).
1
Data ir laikas išrinktas „Pradiniai nustatymai“ (66 psl.), tarnauja kaip 
data ir laikas jūsų užprogramuotoje vietoje.
[World Time] (Pasaulio laikas) atvykimo nuostata suteiks galimybę 
atvaizduoti ekrane vietinę datą ir laiką, jeigu jūs keliaujate po užsienį.
1
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [World Time] 
(Pasaulio laikas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [World Time] (Pasaulio laikas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite X (Destination 
(Atvykimo vieta)) ar W (Hometown 
(Namų miestas)) [Setting the Time] 
(Laiko nustatymas).
Ši nuostata pakeis datą ir laiką vadovo 
atvaizdavimo ekrane ir valdymo panelėje.
Datos ir laiko ekrano keitimas
Pasaulio laiko nustatymas
World Time
Setting the Time
Destination
London
Hometown
New York
MENU
16 00
:
10 00
:
K-5 II_LIT.book  Page 299  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM