Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
304
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
Pradinio meniu nustatymo lentelė rodoma monitoriuje, kai paspaustas 
3
 mygtukas.
1
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
išrinkite [24. Save Menu Location] (Meniu vietos išsaugojimas) 
ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [24. Save Menu Location] (Meniu vietos išsaugojimas) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [Reset 
Menu Location] (Meniu vietos atšaukimas) ar [Save Menu 
Location] (Išsaugoti meniu vietą) ir paspauskite 4 mygtuką.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Rodomas pradinio meniu lentelės nustatymas
1
Reset Menu 
Location 
(Meniu vietos 
atšaukimas)
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu ([A Rec. 
Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu kai ekspozicija 
nustatyta C (Movie (Judami vaizdai)), ir [Q Playback 1] 
(Atkūrimo režimas) meniu, kai atkūrimo režimas) rodoma 
pirmiausia. (gamyklinė nuostatata)
2
Save Menu 
Location 
(Išsaugoti 
meniu vietą)
Paskutinis pasirinktas meniu langas rodomas pirmas.
K-5 II_LIT.book  Page 304  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM