Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
306
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
Leidžia pasirinkti greitos peržiūros nustatymus.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Instant Review] (Greita peržiūra) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Instant Review] (Greita peržiūra) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5), o po to paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), 
pasirinkite rodomą laiką.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite 
[Histogram] (Histograma), [Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi 
zona) ar [Enlarge Instant Review] (Greitos peržiūros 
padidinimas).
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
Kai [Enlarge Instant Review] (Greitos peržiūros padidinimas) nustatytas 
O
 (gamyklinė nuostatata), jūs galite didinti vaizdą su galiniu e-disku 
6
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Greitosios peržiūros atvaizdavimo nustatymas
Instant Review
MENU
Display Time
Histogram
Bright/Dark Area
Enlarge Instant Review
Cancel
OK
OK
1sec.
3sec.
5sec.
Off
K-5 II_LIT.book  Page 306  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM