Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
307
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. 
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Brightness 
Level] (Ryškumo lygis) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Brightness Level] (Ryškumo lygis) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), sureguliuokite vaizdo 
ryškumą.
Galite pasirinkti 15 ryškumo lygių.
Reikšmė nustatyta ±0 kai paspaustas 
|
mygtukas.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Reguliuojamas ekrano ryškumas
MENU
Brightness Level
±0
Cancel
OK
OK
+2
+2
K-5 II_LIT.book  Page 307  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM