Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
310
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Aplanko/Bylos numerio nustatymas
Jūs galite išrinkti kaip priskirti saugomiems vaizdams aplanko pavadinimą.
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu išrinkite [Folder Name] (Aplanko 
pavadinimas).
Aplanko pervadinimo sistemos pakeitimas
Date 
(Data)
Du skaitmenys [month] ir [day], kada buvo nufotografuotas vaizdas 
yra priskirta aplanko pavadinimui [xxx_MMDD]. [xxx] yra nuoseklus 
numeris nuo 100 iki 999. [MMDD] (mėnuo ir diena) atsiranda, 
priklausomai nuo atvaizdavimo stiliaus nustatymo [Date Adjustment] 
(Datos nustatymas) (299 psl.) meniu lange. (numatytas nustatymas)
Pavyzdžiui) 101_0125 : aplankams, su vaizdais, nufotografuotais 
sausio 25 dieną
PENTX Aplanko numeris yra priskiriamas [xxxPENTX].
Pavyzdžiui) 101PENTX
Kai išsaugomų vaizdų skaičius viršija 500, įrašomi vaizdai yra padalijami 
į aplankus, kur kiekviename saugomi po 500 vaizdų. Tačiau fotografuojant 
Auto Bracketing režimu, vaizdai bus įrašomi į tą patį aplanką, 
kol fotografavimas bus užbaigtas, net jei vaizdų skaičius viršija 500.
K-5 II_LIT.book  Page 310  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM