Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
313
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
3
Pakeiskite 
tekstą.
Galimos operacijos
4
Po teksto įvedimo, teksto parinkimo kursorių nukreipkite 
į [Finish] (Užbaigti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Pakeistas pavadinimas.
5
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Jūs galite pasirinkti metodą, kaip priskirti vaizdo failui numerį, kai jis yra 
išsaugomas naujame aplanke. Pasirinkite [File No.] (Failo numeris) 
[Memory] (Atmintis) (322 psl.) [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judina teksto pasirinkimo žymeklis.
Galinis ratukas (S)
Judina teksto išrinkimo žymeklis.
4
 mygtukas
Įveda simbolį su teksto įvedimo žymekliu.
Bylos numerio nuostatos išrinkimas
O
Yra išsaugomas paskutinio vaizdo įrašyto ankstesniajame aplanke failo 
numeris ir nuosekliai vaizdams yra priskiriami failo numeriai, net jeigu yra 
sukurtas naujas aplankas.
P
  Pirmojo vaizdo failo numeris saugomas aplanke yra 0001 ir jis bus toks 
pat, kiekvieną kartą vaizdus saugojant naujame aplanke.
File Name
Finish
Cancel
Enter
MENU
OK
Teksto išrinkimo
žymeklis
Teksto pakeitimo
žymeklis
K-5 II_LIT.book  Page 313  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM