Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
314
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Maitinimo pasirinkimas
Jūs galite nustatyti, kad fotoaparatas automatiškai išsijungtų, jeigu nėra 
atliekami jokie veiksmai. Pasirinkite iš [1min.] (gamyklinis nustatymas), 
[3min.], [5min.], [10min.], [30min.] ar [Off] (Išjungta).
Nustatyti [Auto Power Off] (Automatinis 
maitinimo išsijungimas) [R Set-up 3] 
(Nustatymas) meniu.
Jūs galite pasirinkti prioritetą suteikti fotoaparato baterijai arba pridėtai 
baterijai, kai prie aparato yra pritvirtintas baterijos laikiklis D-BG4.
1
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Select 
Battery] (Išrinkti bateriją) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Select Battery] (Išrinkti bateriją) meniu langas.
Nustatyti maitinimo automatinio išsijungimo 
funkcija
• Maitinimo automatinio išsijungimo funkcija neveiks tokiose situacijose.
- Kai išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas Live View.
- Kai išrinkta skaidrė bus atkurta.
- Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio su USB kabeliu.
• Jei fotoaparatas išsijungs po laiko nustatymo, atlikite vieną iš sekančių 
veiksmų įjunti jį.
- Įjunkite fotoaparatą vėl.
- Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
- Paspauskite Q mygtuką, 3 mygtuką ar M mygtuką.
Baterijos pasirinkimas
Copyright Information
File Name
Auto Power Off
Select Battery
Reset
Cancel
OK
OK
MENU
1 2
3
4
1min.
IMGP
3min.
5min.
10min.
30min.
Off
K-5 II_LIT.book  Page 314  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM