Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
318
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
Galimos operacijos
5
Po teksto įvedimo, teksto parinkimo kursorių nukreipkite 
į [Finish] (Užbaigti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į [Copyright Information] (Autorinių teisių 
informacija) langą.
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) norėdami pasirinkti 
[Copyright Holder] (Autorinių teisių laikymas) ir įveskite tekstą 
kaip [Photographer] (Fotografas).
7
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judina teksto pasirinkimo žymeklis.
Galinis ratukas (S)
Judina teksto išrinkimo žymeklis.
|
 mygtukas
Keičia raidžių rašymą iš didžiosios 
ar mažosios.
4
 mygtukas
Įveda simbolį su teksto įvedimo žymekliu.
i
 mygtukas
Ištrina įrašytą simbolį.
K-5 II_LIT.book  Page 318  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM