Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
319
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
Irinkti DPOF nuostatas
Pridedant DPOF (Digital Print Order Format) nustatymus išsaugotiems 
vaizdams SD atminties kortelėje, jūs galite nurodyti kopijų skaičių, ir ar 
spausdinti datą ant vaizdo ir pradėti fotografuoti vaizdus su šia SD kortele 
išsaugoti spausdinimui.
1
Atkūrimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (2345) išrinkti 
r
(DPOF) ir paspauskite 4 mygtuką.
Ekranas nustatymu pakeitimui.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite [Single Image] 
(Pavienis vaizdas) ar [All Images] 
(Visus vaizdus) ir paspauskite 
4
mygtuką.
Jei pasirinkote [All Images] (Visus 
vaizdus), žiūrėkite žingsnį 5.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (45) išrinkite vaizdą.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite kopijų skaičių.
Jūs galite nustayti iki 99 kopijų.
K
 atsiras dešinėje viršuj ekrano 
vaizdams su DPOF nustatymais.
Atsisakyti DPOF nustatymų, nustatykite 
kopijų skaičių [00].
• Nebus galima DPOF nuostatų taikyti RAW formato vaizdams.
• Jūs galite DPOF nuostatas priskirti iki 999 vaizdams.
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
01
100-0105
100-0105
MENU
OK
Copies
Date
Date
OK
K-5 II_LIT.book  Page 319  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM