Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
346
Priedas
11
Meniu atstatymas
Nustatymams [A Rec. Mode] (Rašymo režimas) meniu, [Q Playback] 
(Atkūrimo režimas) meniu ir [R Set-up] (Nustatymas) meniu, tiesioginiems 
mygtukams ir atkūrimo režimo paletei gali būti grąžinamos gamyklinės 
nuostatos.
1
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Reset] 
(Atšaukimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Reset] (Atšaukimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Reset] 
(Atšaukimas) ir paspauskite 4 mygtuką.
Nuostatos yra atstatytos ir ekrane bus atvaizduojama informacija, 
kuri buvo prieš išrenkant meniu langą.
Įrašymo režimo/Atkūrimo režimo/Nustatymų 
meniu atstatymas
Language/u, Datos reguliavimas, Miestas, DST pasaulio laikas, Teksto 
dydid, Video Išėjimas, Kopijavimo informacija ir [A Custom Setting] (Vartotojo 
nuostata) meniu nustatymai netstatomi.
[Reset] (Atšaukimas) negali būti pasirinktas kai režimas nustatytas į A.
K-5 II_LIT.book  Page 346  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM