Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
361
Priedas
11
1
Režimo išrinkimo diską pasukite į p.
2
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[GPS] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5). 
Ekrane atsiras [GPS] langas.
3
Pasirinkite [ASTROTRACER (Bulb)] (Dangaus kūnų sekimas) 
ir paspauskite kryptinį selektorių (5).
Ekrane atsiras [ASTROTRACER (Bulb)] (Dangaus kūnų sekimas) 
langas.
4
Nustatyti norimą ekspozicijos laiką, 
pirmiausia nustatykite [Timed 
Exposure] (Nustatyta ekspozicija) 
O
 (On).
Jūs galite nustatyti ekspozicijos laiką tarp 
0'01" ir 5'00" [Exposure Time Preset] 
(Ekspozicijos laiko nustatymas).
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Start 
Shooting] (Pradėti fotografuoti) ir paspauskite 4 mygtuką.
6
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Fotografavimas prasidės.
7
Vėl pilnai nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Ekspozicija pabaiga.
Kai [Timed Exposure] (Nustatyta ekspozicija) galimas, fotografavimas 
baigsis automatiškai nustatytui laikui pasibaigus.
Dangaus kūnų fotografavimas (ASTROTRACER)
MENU
OK
OK
ASTROTRACER (Bulb)
Max. Trace Duration
Timed Exposure
Exposure Time Preset
Precise Calibration
Start Shooting
Cancel
5' 00"
5' 00"
K-5 II_LIT.book  Page 361  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM