Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
383
Priedas
11
GARANTIJOS SERTIFIKATAS
VISIEMS PENTAX fotoaparatams, kurie yra įsigyti įgaliotose prekybos 
įstaigose, suteikiamas garantinis sertifikatas, kuriame yra nurodyta, 
kad fotoaparatui nuo pardavimo dienos yra taikoma dvylikos mėnesių 
garantija, jei įsigytas aparatas yra su defektais arba nekokybiškai 
pagamintas. Serviso centras nemokamai suteikia garantinį aptarnavimą, 
pakeičia netinkamas aparato dalis arba sutaiso fotoaparatą per nurodytą 
garantinį laikotarpį. Garantinis aptarnavimas nėra atliekamas, jeigu 
pristačius fotoaparatą į aptarnavimo centrą yra akivaizdu, kad aparatas 
buvo nerūpestingai prižiūrėtas, jį paveikė nešvarumai, smėlis, skysčiai, 
jis buvo savarankiškai ardomas, išsiliejo baterijų elektrolitas, aparatas 
buvo laikomas greta chemikalų, nebuvo laikomasi nurodymų, aprašytų 
instrukcijoje, kaip teisingai elgtis su fotoaparatu, aparatas buvo 
modifikuojamas arba taisomas neturinčiame tam įgaliojimų serviso centre. 
Gamintojas arba įgaliotasis atstovas nėra įpareigotas atlikti bet kokius 
fotoaparato taisymo darbus arba keisti aparato detales, išskyrus tuos 
atvejus, kurie yra aprašyti garantiniame sertifikate, o taip pat neprisiima 
jokios atsakomybės, jeigu garantinio aptarnavimo laikotarpis jau yra 
praėjęs arba jūs pametėte garantinį sertifikatą. Garantija nebus taikoma, 
jeigu fotoaparatas bus taisomas ne PENTAX įgaliotame serviso centre.
Garantinis aptarnavimas per 12 mėnesių garantinio laikotarpio
Patvirtinus bet kokį PENTAX fotoaparato gedimą ir jeigu nepraėjo 
12 mėnesių garantinis laikotarpis, jūs aparatą turite pristatyti į prekybos 
įstaigą, kurioje pirkote šį fotoaparatą arba tiesiogiai gamintojui. Jeigu jūsų 
šalyje nėra įgaliotojo atstovo, sugedusį fotoaparatą reikia pristatyti 
gamintojui. Pašto išlaidos bus apmokėtos. Šiuo atveju, tai užims žymiai 
didesnį laiko tarpą, kol aparatas bus grąžintas savininkui. Jeigu 
fotoaparato garantinis laikotarpis nėra praėjęs, aparatas bus sutaisytas 
ir jo dalys bus pakeistos be jokio užmokesčio ir fotoaparatas bus grąžintas 
savininkui, apmokant papildomas išlaidas. Jeigu fotoaparatui yra 
pasibaigusi garantija, už fotoaparato taisymą arba jo dalių pakeitimą 
reikės sumokėti savininkui. Tai pat reikės apmokėti prietaiso gabenimo 
išlaidas. Jeigu jūs PENTAX fotoaparatą įsigijote kitoje šalyje, nei gyvenate 
ir sugedus fotoaparatui, bei nepraėjus garantiniam laikotarpiui, jūs 
norėsite jį sutaisyti, įprastinis aptarnavimas bus atliekamas be jokio 
apmokėjimo įgaliotame serviso centre. Nepaisant to, jūsų PENTAX 
fotoaparato grąžinimas gamintojui bus nemokamas pagal sąlygas, 
nurodytas garantiniame sertifikate. Kitais atvejais, vis dėlto, už gabenimo 
išlaidas ir dokumentų sutvarkymą turės sumokėti siuntėjas. Jeigu bus 
reikalinga patvirtinti datą, kada įsigijote gaminį, prašome dar metus laiko 
K-5 II_LIT.book  Page 383  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM