Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
385
Priedas
11
Vartotojui skirta informacija, susijusi su atitarnavusio aparato 
ir panaudotų baterijų surinkimu ir utilizavimu
1. Europos Sąjungos šalyse
Jeigu jūsų gaminiai, įpakavimo ir/arba transportavimo 
dokumentai yra pažymėti šiais ženkleliais, tai reiškia, 
kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai ir baterijos negali 
būti sumaišytos su pagrindinėmis buitinėmis atliekomis.
Panaudoti elektriniai/elektroniniai prietaisai ir baterijos turi būti 
utilizuojami atskirai, remiantis atitinkamais įstatymais, kurie 
reikalauja teisingo šių produktų utilizavimo ir jų perdirbimo.
Tinkamai utilizuodami netinkamą prietaisą, padėsite išsaugoti 
vertingus resursus ir apsaugosite žmonių sveikatą bei aplinką 
nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti dėl 
netinkamo prietaiso utilizavimo.
Jei cheminiai simboliai pridėti prie ankščiau minėtų simbolių, tai pagal 
baterijų direktyvą, tai rodo, kad sunkūs metalai (Hg = Gyvsidabris, 
Cd = Kadmis, Pb = Švynas) yra baterijose ir viršija koncentracijos 
ribą nurodytą Baterijų direktyvoje.
Daugiau informacijos apie surinkimą ir utilizavimą naudotų produktų, 
prašome kreiptis į vietinius atstovus, atliekų surinkėjus ar prekybos vietas.
2. Kitose šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai
Šie ženkleliai yra patvirtinti tik Europos Sąjungos šalyse. 
Jeigu jūs pageidaujate utilizuoti šiuos prietaisus, prašome kreiptis 
į vietinį atstovą arba prekybos agentą dėl teisingo utilizavimo metodo.
Šveicarijai: Atitarnavusį elektrinį/elektroninį prietaisą galima nemokamai 
grąžinti prekybos agentui, net jei nenorite įsigyti naujo gaminio. 
Kitus atliekų surinkimo punktus galima surasti tinklalapyje www.swico.ch 
arba www.sens.ch.
OPK5II124/LIT
K-5 II_LIT.book  Page 385  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM