Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
38
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
 
Histogramos atvaizdavimas
Naudojantis šiuo fotoaparatu jūs galite atvaizduoti du histogramos 
variantus. „Ryškumo histograma“ parodo ryškumo pasiskirstymą vaizde 
ir „RGB histograma“ parodo spalvų intensyvumo pasiskirstymą vaizde. 
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), persijunkite tarp „Ryškumo 
histogramos“ ir „RGB histogramos“.
* Indikatorius 2 atsiras tik apsaugotiems vaizdams.
* Indikatorius 4 atsiras tik paskutinio kadro formatas buvo JPEG ir duomenys 
dar išsaugoti buferinėje atmintyje. (83 psl.)
Ryškumo histograma
RGB histograma
Jei [Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi zona) (249 psl.) nustatyta į O (On) režime 
[Q Playback 1] (Atkūrimo režimas) meniu, plotai paveikti ryškaus ar tamsaus 
dalių mirksėjimo (išskyrus tuos atvejus, kai RGB histogramos parodyme 
ir Detalios informacijos parodyme).
2000 F5.6
200
100-0001
100-0001
1/
2000 F5.6
100-0001
100-0001
1/
ISO
200
ISO
RAW
RAW
AE-L
RAW
RAW
AE-L
9
7
8
1 0
6
7
8
9
1 0
6
5
11
1 2
13
5
1
1
3
2
4
3
4
2
23
23
1
Histograma (ryškumas)
2
Protect (Apsauga)
3
Aplanko numeris-Failo numeris
4
Išsaugoti RAW duomenis
5
Perjungti RGB histogramą/
Ryškumo histograma
6
File Format (Failo formatas)
7
Išlaikymo ženklelis
8
Aperture value 
(Diafragmos reikšmė)
9
Sensitivity (Jautrumas)
10 DPOF nuostatos
11 Histograma (R)
12 Histograma (G)
13 Histograma (B)
K-5 II_LIT.book  Page 38  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM