Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
41
4
Blykstės indikatorius (77 psl.)
Šviečia:
kai blykstė yra galima.
Blykčioja: kai blykstė yra rekomenduojama, bet nenustatyta arba kai 
blykstė įkrauta.
5
Fokusavimo režimo ženklelis (133 psl.)
Pasirodo, kai fokusavimo režimas nustatytas \.
6
Išlaikymo ženklelis
Pabrauktas kai išlaikymas gali būti reguliuojamas.
Rodomas vykdymo laikas kai triukšmo mažinimo funkcija aktivi. (98 psl.)
7
Aperture value (Diafragmos reikšmė)
Pabrauktas kai diafragma gali būti reguliuojama.
[nr] blykčioja, kai yra suaktyvinta triukšmų sumažinimo funkcija. (98 psl.)
8
Fokuso indikatorius (73 psl.)
Šviečia: kai subjektas yra sufokusuotas.
Blykčioja:kai subjektas nėra sufokusuotas.
9
EV bar (EV juosta)
Parodo EV kompensavimo reikšmes arba skirtumus tarp atitinkamos 
ir esamosios ekspozicijos reikšmių, kai yra išrinktas a ar M. ekspozicijos 
Rodo fotoaparato kampą, kai [Electronic Level] (Elektorninis lygis) 
yra O (On). (44 psl.)
10 ISO/ISO AUTO
Atsiranda ekrane, kai yra atvaizduojama jautrumo reikšmė.
11 Jautrumas/Remaining image storage capacity
Pabraukiama, kai jautrumas gali būti reguliuojamas.
Rodo fotografuojamų nuotraukų numerius iš karto po fotografavimo.
Rodoma kompensacijos reikšmė kol reguliuojama EV kompensacija.
Rodomas nukrypimas nuo teisingos ekspozicijos kai ekspozicijos režimas 
nustatytas a ar M ir [Electronic Level] (Elektorninis lygis) nustatytas 
O
(On). (114 psl.)
Atsiranda, kol AE fiksavimas yra suaktyvintas.
13 Keisti AF tašką (131 psl.)
Atsiranda, kai AF taškas buvo pakeistas naudojant AF taško pasirinkimu 
j
 (Center-weighted metering (Centro sverties matavimas)).
14 Daugkartinė ekspozicija (157 psl.)
Atsiranda, kai Multi-exposure (Daugkartinė ekspozicija) yra nustatyta.
15 Matavimo metodas (118 psl.)
Atsiranda kai matavimo metodas yra M (Center-weighted metering 
(Centro sverties matavimas)) ar N (Spot metering (Taškinis matavimas)).
16 Shake Reduction (140 psl.)
Atsiranda, kai yra suaktyvinta sujudėjimo sumažinimo funkcija.
17 Blykstės ekspozicijos kompensavimas (79 psl.)
Atsiranda, kai yra naudojamas blykstės ekspozicijos kompensavimas.
K-5 II_LIT.book  Page 41  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM