Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
45
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
Kaip pakeisti funkcijų nustatymus
Nustatymai gali būti pakeisti naudojant tiesioginius raktus, valdymo 
skydelyje arba meniu. Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos naudojant 
abu valdymo skydelius ir meniu.
Šiame skyriuje yra paaiškinami pagrindiniai būdai, kaip pakeisti funkcijos 
nuostatas.
Fotografavimo režime jūs galite nustatyti užrakto režimą, blykstės režimą, 
baltos spalvos balansą ir vartotojo vaizdą spausdami keturkryptį selektorių 
(2345). (86 psl.)
Žemiau kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip nustatyti [Flash Mode] 
(Blykstės režimas).
1
Fotografavimo režimu paspauskite 
keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės 
režimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite pageidaujamą 
blykstės režimą.
Naudojant Tiesioginius mygtukus
Flash Mode
Flash On
Cancel
MENU
0.0
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 45  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM