Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
46
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti 
vaizdus.
Fotografavimo metu esamuoju momentu išrinktas nuostatas galima 
patikrinti būsenos ekrane. Jūs taip pat galite persijungti į valdymo skydelio 
atvaizdavimą ir pakeisti nuostatas.
Žemiau kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip nustatyti [JPEG Quality] 
(JPEG kokybė).
1
Patikrinkite būsenos ekraną, o po to 
paspauskite M mygtuką.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu būsenos ekranas nėra 
atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuką.
Kai tiesioginių mygtukų valdymas galimas, gido indikatoriai tiesioginiems 
mygtukams rodomi mėlynai (kai [Status Screen] (Būsenos langas) (305 psl.) 
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu nustatytas [Display Color 1] (Ekrano 
spalva)). Tiesioginių mygtukų valdymas negalimas, kai AF taško įjungimo 
ratukas nustatytas j ir AF taškas keičiamas. Tokiais atvejais spauskite 
ir laikykite 4 mygtuką. (131 psl.)
Naudojantis valdymo skydeliu
K-5 II_LIT.book  Page 46  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM