Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
48
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Šiame skyriuje yra paaiškinami meniu veikimo metodai: [A Rec. Mode] 
(Rašymo režimas), [Q Playback] (Atkūrimo režimas), [R Set-up] 
(Nustatymas) ir [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu.
Žemiau, kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip [A Rec. Mode 3] (Įrašymo 
režimas) meniu lange išrinkti [Program Line] (Programos linija) punktą.
1
Fotografavimo režimu paspauskite 
3
 mygtuką.
Ekrane atsiras [A Rec. Mode 1] 
(Įrašymo režimas) meniu langas.
Atkūrimo režimu paspauskite 3 
mygtuką. Ekrane atsiras [Q Playback 1] 
(Atkūrimo režimas) meniu.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5) dukart arba pasukite galinį 
ratuką (S) du spragtelėjimus 
į dešinę (link y).
Kiekvieną kartą paspaudus keturkryptį 
selektorių (
5
), meniu keisis tokia tvarka: 
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas), 
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas), 
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas), 
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas), [Q Playback 1] (Atkūrimo 
režimas) … [A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas).
Kai pasukate priekinis ratukas (R) yra pasuktas į dešinę, meniu keisis 
tokia tvarka: [A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas), [Q Playback 1] 
(Atkūrimo režimas), [R Set-up 1] (Nustatymas), [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata).
Meniu naudojimas
JPEG
MENU
1
2 3 4 5
16
M
Exit
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
K-5 II_LIT.book  Page 48  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM