Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
50
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
7
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo 
atvaizduojamas, prieš meniu išrinkimą.
Netgi po to paspaudus 3 mygtuką ir uždarius meniu langą, nuostatos 
nebus išsaugomos aparato atmintyje, jeigu fotoaparatas bus netinkami 
išjungtas (kaip antai esant įjungtam aparato maitinimui ir išėmus bateriją).
• Jūs galite pasirinkti ar pirmiau rodyti ekrane meniu lentelę pasirinktą 
paskutinį kartą, ar visada pirmiau rodyti [A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) 
meniu. (304 psl.
• Žiūrėkite šių puslapių informaciją apie kiekvieną meniu punktą detaliau.
• [A Rec. Mode] (Rašymo režimas) meniu 
• [Q Playback] (Atkūrimo režimas) meniu 
• [R Set-up] (Nustatymas) meniu 
• [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu 191 psl.
K-5 II_LIT.book  Page 50  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM