Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
65
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Fotoaparato įjungimas ir išjungimas
1
Pagrindinį jungiklį pastumkite į [ON] 
(Ijungta).
Įsijungs fotoaparato maitinimas.
Pagrindinį jungiklį perjungus į [OFF] 
(išjungta) padėtį, fotoaparato maitinimas 
išsijungs.
• Nesinaudojant fotoaparatu, visada išjunkite aparato maitinimą.
• Aparato maitinimas automatiškai išsijungs, kai jus neatliksite jokių 
veiksmų per nustatytą laiko tarpą. Kai fotoaparatas automatiškai išsijungs, 
vėl jį įjunkite arba atlikite žemiau nurodytus veiksmus.
- Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
- Paspauskite Q mygtuką, 3 mygtuką ar M mygtuką.
• Gamyklinė nuostata yra tokia, kai su fotoaparatu nėra atliekami jokie 
veiksmai, aparato maitinimas automatiškai išsijungia po 1 minutės. Jūs galite 
pakeisti nuostatą [Auto Power Off] (Automatinis maitinimo išsijungimas) 
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu. (314 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 65  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM