Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
68
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
12
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) norėdami pasirinkti [Settings 
complete] (Nustatymai atlikti).
13
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras [Date Adjustment] (Datos nustatymas) meniu langas.
Nustatykite datos ir laiko parodymus, o taip pat pasirinkite atvaizdavimo 
formatą.
1
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Rėmelis persikels ties [mm/dd/yy] (mėnuo/diena/metai).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) norėdami pasirinkti datos 
formatą.
Išrinkite [dd/mm/yy] (diena/mėnuo/
metai), [mm/dd/yy] (mėnuo/diena/metai) 
arba [yy/mm/dd] (metai/mėnuo/diena).
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Rėmelis persikels ties [24h] (24 val.).
• Jūs galite pakeisti teksto dydį [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu vėliau. 
Šioje instrukcijoje, meniu ekranai yra aprašomi kaip [Text Size] (Šrifto dydis) 
nustatyti [Standard] (Įprastinė).
• Jeigu namai ir data, ir laikas nėra nustatyti, vėl įjungus fotoaparato maitinimą, 
ekrane bus atvaizduojamas [Initial Setting] (Pradinė nuostata) arba 
[Date Adjustment] (Datos nustatymas) meniu langas.
Datos ir laiko nustatymas
MENU
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
Standard
English
OK
OK
OK
MENU
/
00 00
:
/
24h
01/01/2012
mm/dd/yy
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
K-5 II_LIT.book  Page 68  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM