Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
73
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
2
Fokusavimo režimo selektorių 
nustatykite į l. 
Fokuso režimas keičiamas į l 
(Autofokuso/Pavienis) režimą. 
Kai paleidimo mygtukas paspaustas 
iki pusės l, fotoaparatas fokusuoja 
3
Į fotografuojamą subjektą žiūrėkite 
per vaizdo ieškiklį.
Objektyvo transfokavimo žiedas yra 
naudojamas pakeisti subjekto dydį, 
žiūrint per vaizdo ieškiklį. (75 psl.)
4
Fotografuojamą subjektą patalpinkite į AF rėmelį ir iki pusės 
nuspauskiteužrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja. 
Atsiras fokuso indikatorius ] ir jūs 
girdėsite pyptelėjimą, jeigu subjektas 
yra fokuse (fokuso užrakinimas).
AF pagalbinė lemputė įsijungs tamsoje 
ar šešėlyje, bet blykstė neiššoks 
automatiškai. Jei blykstė būtina, blykstės 
būsena E mirksės vaizdo ieškiklyje. 
Paspauskite E mygtuką, norėdami įjungti 
blykstę.
1
1
Fokusavimo ploto išrinkimas 
(AF taškas) (130 psl.)
Fokuso 
indikatorius
Blykstės 
būsena
K-5 II_LIT.book  Page 73  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM