Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
87
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Nustatymai gali būti atlikti [A Rec. Mode 
1-5] (Įrašymo režimas) meniu.
Paspausdami keturkryptį selektorių 3, 
atvaizduokite [A Rec. Mode 1] (Įrašymo 
režimas) meniu.
Įrašymo režimo meniu punktai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
A
1
USER Mode (USER 
režimas) 
Perjungia tarp išsaugotų A režimų.
Exposure Mode 
(Ekspozicijos 
režimas) 
Išrinkite ekspozicijos nuostatas, režimo 
išrinkimo diskas nustatytas į A padėtį. 243 psl.
Failo formatas 
Naudojamas nustatyti failo formatą.
JPEG Recorded 
Pixels (JPEG 
raiška)
Naudojamas pasirinkti įrašomų vaizdų 
raišką, fotografuojant vaizdus JPEG 
formatu.
JPEG Quality (JPEG 
kokybė
Nustatykite vaizdo kokybę vaizdams 
išsaugotiems JPEG formatu.
A
F Se
tting
s (AF nu
staty
m
ai)
AUTO AF Point 
Setting (AUTO 
AF taško 
nustatymas) 
Nustatykite AF taškų skaičių kai 
fokusavimo zona yra nustatyta S (AUTO 
(AUTOMATINIS)).
Expanded Area 
AF (Išplėstinio 
ploto AF)
Nustatoma kai tęsiamas subjekto 
fokusavimas naudojantis informacija 
gaunama iš fokusavimo taškų aplink 
pasirinktą fokusavimo tašką jei jūsų 
pasirinktas subjektas juda nuo pasirinkto 
taško, kai fokusavimo taško pasirinkimo 
režimas nustatytas j (Select 
(Išrinkti)).
Lens Correction 
(Objektyvo 
korekcija) 
Leidžia koreguoti iškraipymus 
ir chromatines oberacijas.
K-5 II_LIT.book  Page 87  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM