Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
94
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
A
4
22. LCD Panel 
Illumination (LCD 
ekranėlio apšvietimas)
Nustato LCD ekrano apšvietimą.
23. Saving Rotation 
Info (Pasukimo 
informacijos 
išsaugojimas)
Nustatoma, ar fotografavimo režimu 
išsaugoti pasukimo informacija.
24. Save Menu 
Location (Meniu 
išsaugojimo vieta)
Nustatoma paskutinio meniu ekranas 
ir rodomas ekrane vėl kai 3 
mygtukas paspaudžiamas.
25. Catch-in Focus 
(Pagaunamas 
fokusas)
Kai nustatyta [On] (Įjungta) nuostata, 
jeigu AF režimui yra išrinkta l 
ir rankinio fokuso objektyvas yra 
pritvirtintas prie fotoaparato, tai yra 
galimas fotografavimas pagaunamo 
fokuso režimu ir fotoaparato užraktas 
pasileis automatiškai, kai subjektas 
bus sufokusuotas.
26. AF Fine 
Adjustment (AF 
detalus reguliavimas)
Nustatyti AF fokusavimo tašką.
27. Using Aperture 
Ring (Naudojantis 
diafragmos žiedu)
Nustato, ar leisti užrakto išleidimą 
kai objektyvo diafragmos žiedas yra 
nustatytas į padėtį, išskyrus s.
Reset Custom 
Functions (Vartotojo 
funkcijos atstatymas)
Visiems parametrams [A Custom 
Setting 1-4] (Vartotojo nuostata) 
meniu lange yra grąžinamos 
gamyklinės nuostatos.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 94  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM