Pentax K100D User Manual (sv)

Download
98
Print Layout (Uskriftslayout)
Ställer in alternativvärden. 
Alternativ
Beskrivning
Segmentspecifikation
Väljer inställningsmetod för bildområdet inför utskrift med 
alternativa inställningar. Välj mellan följande tre inställningar.
Dela upp originalbilden:
Bilden delas upp i lika stora delar och inför alternativa 
inställningar för varje del. Detta fungerar bra för att 
studera effekten av ändringarna medan du granskar 
hela bilden.
Repetera segment:
Klipper ut en del av bilden och skriver ut den flera 
gånger med olika parameterinställningar. Fungerar bra 
för att granska optimala inställningar för det viktigaste 
området i bilden. När du väljer denna inställning (och 
[Segment selection] (Segmentval) är valt som [Display 
Mode] (Visningssätt)) kan du välja vilket område som 
skrivs ut upprepade gånger.
Repetera litet original:
Minskar hela bilden i storlek och skriver ut den 
upprepade gånger med olika parameterinställningar. 
Fungerar bra för kontroll av effekten av 
parameterinställningarna över hela bilden.
Uppdelning
Anger metoden för uppdelning av utskriftsområdet. Välj mellan 
följande tre inställningar.
Dela vertikalt:
Delar ytan vertikalt. Endast en alternativ parameter 
kan ändras.
1 block : Delar upp ytan i flera horisontella och vertikala delar. 
Två alternativa inställningar kan användas.
3 block : Delar upp ytan i tre fasta horisontella och vertikala 
delar. En alternativ parameter kan användas men 
tre områden i bilden skrivs ut.
Segment
Ställer in antalet horisontella och vertikala delar. Vilka värden som 
kan anges beror på vald uppdelningsmetod.
Alternativ 1
Väljer alternativ parameter som ska ändras horisontellt. Välj mellan 
sex parametrar: Sensitivity (Känslighet), Contrast (Kontrast), 
Saturation (Färgmättnad), Sharpness (Skärpa), Fine tune A-B 
(Finjustera A-B) och Fine tune M-G (Finjustera M-G). (Samma 
parameter kan inte väljas för alternativ 1 och 2.)