Pentax K100D User Manual (sv)

Download
103
Startstatus
Välj startstatus.
Status när programmet senast avslutades:
Bibehåller inställningarna som användes senast 
när programmet avslutades. Inställningen växlar 
till [Arrange All] (Ordna alla) och inställningarna inte 
kan återställas på grund av exempelvis ändrat antal 
bildskärmar eller att andra typer av bildskärma används.
Ordna alla:
Alla fält som ska användas ordnas. Visningsstorleken 
ställs in till Small (liten, standardinställning) och andra 
inställningar ställs in som när programmet senast 
avslutades.
Standard: Status för fälten återställs till standard.
Visa startbild vid start
Anger startbild när PENTAX PHOTO Laboratory 3 startar.
Ja
: Startbilden visas.
Nej
: Startbilden viss inte.
Ordna fält
Ange placeringen av fält med automatiskt ordnande.
Justera höger:
Fälten ordnas längs högerkanten.
Justera vänster:
Fälten ordnas längs vänsterkanten.
Placera i sekundärskärmen utom förhandsgranskningen:
Fälten för vitbalans, färgton, övriga inställningar, 
korrigering av objektivaberration och brusreducering 
placeras på sekundärskärmen och enbart 
förhandsgranskningen visas på primärskärmen.
Initiera parametrar 
när ny fil skapas
Anger om alla anpassade bearbetningsparametrar ska initieras 
i PENTAX PHOTO Laboratory 3 när en ny bildfil öppnas.
Ja
: Parametrarna återställs.
Nej
: Parametrarna återställs inte.
Visa varningar
Väljer om du vill visa varningar.
Ja
: Varningar visas. (Markeringsrutan “In the future, do 
not show this message” (Visa inte detta meddelande) 
är inte förbockad för varningar.) Välj [Yes] (Ja) och 
bocka sedan för markeringsrutan “In the future, do 
not show this message” (Visa inte detta meddelande) 
på de varningar som du inte vill ska visas.
Nej
: Varningar visas inte. (Markeringsrutan “In the future, 
do not show this message.”) (Visa inte det här 
meddelandet i fortsättningen bockas i för varningarna.)
Alternativ
Beskrivning