Pentax K100D User Manual (sv)

Download
Friskrivningsklausul
• PENTAX ansvarar inte för skador som uppstått direkt eller indirekt på grund av att 
programvaran använts eller följdskador, skador på data, program och andra immateriella 
tillgångar, förlorad förtjänst eller förväntade vinster eller tvister med tredje part som uppstått 
när denna programvara använts.
• Programvarans specifikationer kan ändras utan att särskilt meddelas.
 
Symbolerna i bruksanvisningen betyder följande:
Skärmdumparna i bruksanvisningen kan se annorlunda ut, beroende på vilken 
dator som används.
Anger information som är bra att känna till.
Anger varningar och anmärkningar om användningen.