Pentax K100D User Manual (sv)

Download
30
*1: PENTAX REMOTE Assistant finns inte på CD-ROM (S-SW55). Senaste versionen kan 
hämtas på PENTAX webbplats.
Menyfunktionen kan användas om PENTAX REMOTE Assistant är installerat.
PENTAX PHOTO Laboratory Startar PENTAX PHOTO Laboratory 3. Du kan ange vilka 
bildfiler som ska öppnas från PENTAX PHOTO Browser 3. 
(s.83)
PENTAX REMOTE 
Assistant
*1
Startar PENTAX REMOTE Assistant.
PENTAX REMOTE Assistant kan användas när det 
installeras i samma mapp som PENTAX PHOTO Browser 3 
och körs tillsammans med w eller q.
Alternativ
Olika inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3. (s.68)
[Help]-menyn (Hjälp)
Hjälpämnen
Visar innehållet i hjälpen för PENTAX PHOTO Browser 3.
Register
Tar fram hjälpregistersökningen i PENTAX PHOTO 
Browser 3. (Kommandot finns inte för Macintosh.)
Vad är det här?
Visar hjäprutor när du klickar på en symbol eller en 
kommandoknapp.
PENTAX PHOTO Browser
Visar verisonsinformation om PENTAX PHOTO Browser 3. 
(I Macintosh väljer du [About PENTAX PHOTO Browser] 
(Om PENTAX PHOTO Browser) på menyn [PENTAX 
PHOTO Browser].)
[Tool]-menyn (Verktyg)