Pentax K100D User Manual (sv)

Download
34
Använd funktionen för att söka automatiskt efter DCF-bilder som sparats i kameran 
eller på minneskortet som är anslutet till datorn och överför bilderna till datorn.
1
Kontrollera att digitalkameran, kortläsaren eller den flyttbara 
DCF-disken är inkopplade till datorn och välj sedan [Easy Image 
Transfer] (Enkel bildöverföring) på [Tool]-menyn (Verktyg).
Du kan också klicka på 
-symbolen på verktygsfältet.
Digitalkameran eller den flyttbara DCF-disken med bildfiler på upptäcks.
2
Välj enheten med bilder som du vill överföra och klicka på [Next] 
(Nästa).
3
Välj mapp med bilderna som du vill överföra och klicka på [Next] 
(Nästa).
Välj en mapp i listan när du valt [Transfer selected folder(s)] (Överför 
markerad(e) mapp(ar)).
Välj [Transfer all images] (Överför alla bilder) om du vill överföra alla bilder.
4
Välj målmapp och klicka på [Transfer images] (Överför bilder).
Markera var du vill skapa en ny målmapp och klicka på [New Folder] 
(Ny mapp).
5
Klicka på [Finish] (Slutför) när bilderna överförts.
Överföring av bilder
Överföra bildfiler från minneskort
Meddelandet [Could not find DCF media.] (Hittade inga DCF-media) visas om det 
inte finns någon digitalkamera eller flyttbar DCF-disk ansluten till datorn eller om det 
inte finns några bildfiler på den anslutna enheten.