Pentax K100D User Manual (sv)

Download
37
Varje tumnagelbild som visas i tumnagelbildrutan (i vänster kolumn i listan med 
tumnagelbilder när [Details] (Detaljerad information) är valt) får en markeringsruta 
som anger om bilden är registrerad i rutan förbockade bilder. När du klickar på 
rutan och bockar i den blir bilden “förbockad”.
Varje gång du klickar i markeringsrutan växlar förbockningen mellan märke 1, 
märke 2 och märke 3. Du kan också markera en bild i tumnagelbildrutan och sedan 
välja en märkesgrupp med [Check Selected Image] (Bocka för markerad bild) på 
[Edit]-menyn (Redigera).
Förbockade bilder registreras på fliken som motsvarar märkesgruppen i rutan med 
förbockade bilder. Bilder i olika mappar som är märkta med samma märke 
registreras på samma flik. Tumnagelbilderna i rutan med förbockade bilder är 
färgkodade efter i vilken mapp bilderna finns. Sju färger används för kodningen av 
indexbilderna och om tumnagelbilder med samma förbockningsmärke finns i åtta 
eller fler olika mappar så repeteras färgkodningen. Du kan välja mellan sju färger 
i dialogen [Options] (Alternativ) på [Tool]-menyn (Verktyg).
När du högerklickar på rutan med förbockade bilder visas följande meny.
Visa bilder i rutan förbockade bilder
Alternativ
Beskrivning
Huvudbildfönster
Öppnar bilden i ett huvudbildfönster. Flera bilder kan öppnas 
samtidigt.
Bildspel
Bilder i rutan förbockade bilder visas som bildspel. 
Bildspelsskärmen och styrpanelen för bildspel öppnas.
PENTAX PHOTO 
Laboratory
PENTAX PHOTO Laboratory 3 startar. Markera en RAW-fil 
i rutan med förbockade bilder och klicka på denna knapp för 
att öppna bilden i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
Spara bilddatalista
Sparar bilddatalistan med bilder som markerats i rutan med 
förbockade bilder i CSV-format.
Skriv
[Print]-dialogen (Utskrift) visas med olika utskriftsinställingar.
Rotera
Roterar markerad bild 90° åt vänster eller höger. (s.38)
Sortera efter
Ställer in ordningen för filer och mappar som visas i rutan 
förbockade bilder.
Indexbilder
Visar de förbockade bilderna som tumnagelbilder.
Detaljerad information
Visar de förbockade bilderna i en lista.
*2