Pentax K100D User Manual (sv)

Download
48
Du kan klippa ut delar av bilder som visas i huvudbildfönstret.
1
Välj [Crop] (Beskär) på [Tool]-menyn (Verktyg) i huvudbildfönstret.
Alternativt kan du klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Crop] (Beskär) visas.
2
Ange beskuret område.
*1: Det beskurna området ställs in med värden, du kan inte dra med musen.
Klicka på [Reset] (Återställ) så återställs inställda värden till de ursprungliga.
3
Klicka på [OK].
Beskära bilder
Alternativ
Beskrivning
Beskära storleksförhållandet
Behåll ursprungligt storleksförhållande:
Behåller originalbildens 
storleksförhållande.
Ange arkstorlek
: Använder inställningen för arkstorlek.
Ange storleksförhållande:
Ställer in önskat storleksförhållande.
Ange inte storleksförhållande:
Anger inte storleksförhållandet för 
beskuret område.
Beskuret område
Centrera
*1
: Centrerar det beskurna område 
i mitten av originalbilden.
Överst till höger
*1
: Placerar det beskurna området 
utifrån översta vänstra 
koordinaterna.
Längst ner till höger
*1
: Placerar det beskurna området 
utifrån nedersta högra 
koordinaterna.
Översta vänstra koordinaterna:
Anger översta vänstra koordinaterna 
för det beskurna området.
Beskuret område
: Anger storleken för det beskurna 
området.
Nedersta högra koordinaterna:
Anger nedersta högra koordinaterna 
för det beskurna området.
Originalstorlek
: Anger antalet pixlar förr originalbilden.