Pentax K100D User Manual (sv)

Download
50
1
Markera en bild som ska JPEG-extrahering i indexbildrutan eller 
rutan med förbockade bilder i PENTAX PHOTO Browser 3.
2
Välj [Extract JPEG] (Extrahera JPEGfil) på [Tool]-menyn (Verktyg).
Du kan också högerklicka på bilden som ska JPEG-extraheras 
och välja [Extract JPEG] (Extrahera JPEG).
3
Ange namn på målfilen och var den ska sparas.
1
Markera en PEF-fil som ska DNG RAW-konverteras i indexbildrutan 
eller rutan med förbockade bilder i PENTAX PHOTO Browser 3.
Hantera bildfiler och mappar
Extrahera fullstorlek JPEG-filer ur RAW-filer
Förhandsgransknings JPEG-filer kan bara extraheras ur PEF- och DNG-filer som 
tagits med q.
• För att spara bilden med samma namn som originalfilen väljer du [Use original file 
name] (Använd originalfilnamnet) Om originalfilen t.ex. har namnet “IMGP0001.pef”, 
så får den extraherade JPEG-filen namnet “IMGP0001.jpg”.
• Om du vill spara filen under ett annat namn väljer du [Rename] (Nytt namn). I detta 
fall anger du [Base file name] (Basfilnamn) (filnamnsprefix), [Number of digits] 
(Antal siffror) (antalet siffror för numret som följer på basfilnamnet) och [Start 
number] (Startnummer) (första numret efter basfilnamnet). När du använder 
[Extract JPEG] (Extrahera JPEG-fil) så blir filnamnet på filerna [Base file name] 
(Basfilnamn) och [Start number] (Startnummer) i stigande ordning.
• I Windows finns bara alternativen [Use original file name] (Använd ursprungliga 
filnamnet) och [Rename] (Byt namn) när du använder [Save as DNG] (Spara som 
DNG) för flera bilder.
Konvertera PEF-filer till DNG-filer
DNG (Digital Negative) är ett generellt och fritt RAW-filformat som utvecklats av 
Adobe Systems.