Pentax K100D User Manual (sv)

Download
55
3
Bekräfta innehållet och skriv in information efter behov.
4
Klicka på [OK].
Alla filer byter till angivet namn.
1
Välj mapp där du vill skapa en ny mapp i mappträdrutan i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
Du kan också välja tumnagelbildrutan.
2
Välj [Create New Folder] (Skapa ny mapp) på [File]-menyn (Arkiv).
En ny mapp skapas under angiven mapp eller i tumnagelbildrutan.
Alternativ
Beskrivning
Grundnamn
Ange namnet som ska läggas till filnamnen. Som standard 
läggs “IMGP” till.
Antal siffror
Ange antal siffror som ska läggas till filnamnen. Du kan välja 
1 till 5 siffror. 4 siffror är förvalt. (Exempel: IMGP1234.pef) 
Om det finns filer i mappen med angivet grundnamn ökas 
antalet siffror om högsta antalet filer överskrids.
Lägg till grundnamnet i slutet När detta alternativ är förbockat så läggs namnet som angetts 
som [Base file name] (Basfilnamn) efter filnumreringen (exempel: 
0123IMGP.pef). Basfilnamn läggs som standard till i början.
Startnummer
Anger startnummer. Om det finns filer med samma grundnamn 
i mappen så börjar numreringen automatiskt med numret högre 
än högsta numret på de befintliga filerna. Finns inga filer med 
angivet grundnamn så börjar numreringen med 1.
Skapa nya mappar