Pentax K100D User Manual (sv)

Download
69
2
Klicka på [OK] när du är klar.
Alternativen ställs in och dialogen [Options] (Alternativ) avslutas.
Klicka på [Reset] (Återställ) för att återställa till standardvärden.
Inställningar på fliken [Program Launch/Exit] (Programstart/-avslutning)
Ändra följande inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3 på fliken [Program 
Launch/Exit] (Programstart/-avslutning).
Om du klickar på [Reset] (Återställ) så ställs alla inställningar på flikarna inklusive 
de på den öppna fliken in till standardvärden.
Alternativ
Beskrivning
Startmapp
Välj mapp som ska öppnas när programmet startar.
Senast öppnad mapp:
Öppnar mappen som senast var öppen i 
PENTAX PHOTO Browser 3.
Skrivbordet:
Öppnar skrivbordet.
Använd alltid denna mapp:
Klicka på [Browse] (Bläddra) och ange mapp.
Startstatus
Ställ in startstatus för PENTAX PHOTO Browser 3.
Status när programmets senast avslutades:
PENTAX PHOTO Browser 3 startas med 
inställningarna som gjordes senast programmet 
kördes.
Standard : Standardbilden visas.
Visa startbild vid start
Anger om startbilden ska visas när PENTAX PHOTO 
Browser 3 startar.
Ja
: Startbilden visas.
Nej
: Startbilden viss inte.
Vid programavslutning
Anger funktionen när PENTAX PHOTO Browser 3 avslutas.
Avsluta enbart PENTAX PHOTO Browser:
Avslutar enbart PENTAX PHOTO Browser 3 även 
om PENTAX PHOTO Laboratory 3 också är igång.
Avsluta PENTAX PHOTO Laboratory samtidigt:
PENTAX PHOTO Laboratory 3 avslutas samtidigt 
med PENTAX PHOTO Browser 3 utan att något 
meddelande visas.