Pentax K100D User Manual (sv)

Download
70
Inställningar på [Browser]-fliken (Bläddrare)
Inställningar för bilvisaren och bildspel på fliken [Browser] (Bildvisare).
Alternativ
Beskrivning
Datum/klockslag 
i tumnagelbildrutan
Ställer in datum och klockslag sonm visas i tumnagelbildrutan och 
rutan med förbockade bilder.
Datum/klockslag när filen senast ändrades:
Visar datum och klockslag när filen senast ändrades 
(efter fotograferingsdatum).
Shooting date:
(Datum/Exif-iformation ändrad (fotograferingsdatum))
Visar datum och klockslag när filen skapades 
(fotograferingsdatum).
Använd bildorienterings-
information
Väljer om information om bildorientering i bildfilen ska användas 
på bildvisaren och huvudbildfönstret.
Ja : Använder orientationsinformationen.
Nej : Använder inte orientationsinformationen. Om du väljer [No] 
(Nej) ändras inte tumnagelbilden även om du väljer [Rotate 
Display (90° Left)] (Rotera visningen (90° åt vänster)) eller 
[Rotate Display (90° Right)] (Rotera visningen (90° åt höger)) 
på [Rotate] (Rotera).
Visa bildernas 
orientering
Anger om en symbol ska visas för att ange bildens 
visningsorientering på bildvisaren och i huvudbildfönstret.
Ja : Bildens visningsorientation anges med en symbol.
Nej : Bildens visningsorientation anges inte med en symbol.
Indikera ändringar 
i bilddata under 
bildframmatning
Väljer om ändringar i bilddata ska visas i rött från en fil till nästa 
under bildframmatning i huvudbildfönstret.
Ja : Ändringar i bilddata från en fil till nästa visas i rött.
Nej : Ändringar i bilddata från en fil till nästa visas inte i rött.
Färgkodning av 
kanten på förbockad 
tumnagelbild
Ställer in kantfärgen på bilder i rutan med förbockade bilder efter 
var bilden finns (sökvägen). Välj mellan sju färger.
Bildspelsinställningar
Ange metod för bildspelsvisning.
Ett fönster:
Visa bildspelet i ett fönster.
Dubbla fönster:
Visa bildspel i två fönster (primär- och sekundärfönster).
Ett helskärmsfönster:
Visa bildspelet på helskärm på en bildskärm.
Två helskärmsfönster:
Visa bildspelet på helskärm på två bildskärmar.