Pentax K100D User Manual (sv)

Download
71
Inställningar på fliken [Main Image Window] (Huvudbildfönster)
Ändrar inställningarna för huvudbildfönstret på fliken [Main Image Window] 
(Huvudbildfönster).
Bildframmatning vid 
dubbelvisning
Anger bildväxlingssätt när två bilder visas samtidigt. (s.60)
Mata framåt i ordning:
Bilderna matas fram i ordning. Sekundärfönstret visar 
bilden framför den i primärfönstret.
Mata fram växelvis:
Vid varje bildväxling visas bilderna växelvis i primär- och 
sekundärfönstren. Första bilden har nummer noll. Bilder 
med jämna nummer visas i primärfönstret och bilder med 
udda nummer visas i sekundärfönstret.
Mata fram två bilder:
Bilderna matas fram parvis.
Lås bild på primärskärmen:
En fast bild visas i primärfönstret. I sekundärfönstret visas 
bilder som matas fram i ordning.
Intervall
Anger bildintervall för bildspel.
Sekunder:
Anger intervallet i sekunder mellan bilderna.
Visning i slinga
Anger upprepad visning.
Nej : Bildspelet avslutas när alla bilder har visats.
Ja : Bildspelet repeteras tills det avbryts.
Visa bilddata under 
bildspelsvisning
Anger om bilddata ska visas under bildspelsvisningen. Du väljer 
också vilken information som ska visas.
Ja : Bilddata visas under bildspelet.
Nej : Bilddata visas inte under bildspelet.
Alternativ
Beskrivning
Bilddatarutans höjd
Anger höjden för bilddatarutan när huvudbildfönstret öppnas.
Senaste storleken:
Ställer in bilddatarutans starthöjd till samma som den 
senast angivna.
Auto : Höjden ställs in automatiskt.
Fast : Du kan ange antal rader.
Storlek på 
huvudbildfönstret
Anger huvudbildfönstrets storlek.
Senast använda storlek:
Öppnar huvudbildfönstret med senast använda 
storlek.
Standard : Öppnar fönstret med standardstorlek.
Ange storlek:
Anger huvudbildfönstrets storlek i pixlar.
Alternativ
Beskrivning