Pentax K100D User Manual (sv)

Download
93
Du kan spara bilder som bearbetats helt automatiskt eller med anpassad 
bearbetning. Ange format och bildstorlek när du sparar bildfiler. Spara filerna 
i JPEG-format med fem olika komprimeringsgrader eller i TIFF-8- eller TIFF-16-
format.
Med högre komprimeringsgrad minskar filstorleken men kvaliteten försämras 
också.
1
Välj [Save Mode] (Spara-funktion) på [Tool]-menyn (Verktyg) 
eller klicka på   till höger på 
-symbolen och välj format.
Välj kvalitet och filformat för RAW-filer.
I JPEG-filer komprimeras och sparas bilddata. Välj Highest Compression 
(Högsta komprimering), High Compression (Hög komprimering), Medium 
Quality (Medelgod kvalitet), High Quality (Hög kvalitet) och Highest Quality 
(Högsta kvalitet). Välj hög eller högsta komprimering för att få mindre filer 
men med lägre kvalitet. Välj hög eller högsta kvalitet för att bibehålla 
kvaliteten men med större filer.
Välj TIFF-8 eller TIFF-16 för att undvika kvalitetsförlust på grund av 
komprimeringen. Även om TIFF-16 ger större filer så minimeras 
kvalitetsförlusten när filen redigeras i andra bildbehandlingsprogram.
Spara bildfiler