Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
114
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
4
Välj [K (manuell)] med 
fyrvägsknappen (
3).
5
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Meddelandeskärmen visas.
6
Visa ett vitt eller grått pappersark i sökaren under belysningen 
för att justera vitbalansen.
7
Tryck ned avtryckaren helt.
Ställ fokusfunktionsarmen på \ om slutaren inte går att utlösa.
[OK] visas på LCD-skärmen när inställningen är klar.
[NG] visas om inställningen misslyckades.
8
Tryck på 4-knappen.
• Ingen bild tas när avtryckaren trycks ned för att justera vitbalansen.
• Tryck  på  {-knappen igen för att ställa in igen om inställningen misslyckas.
• Du kan ställa in det område som ska mäta vitbalansen vid manuell inställning. Vitbalans 
mäts med användning av hela skärmen med flersegmentsmätning (s.130) om [Hela 
skärmen] markerats för [Man. WB Measurement] i menyn [A Anpassning] (s.101). 
Vitbalansen justeras endast i spotmätningsområdet (s.131) om [Spotmätningsområde] 
har valts.
• Om bilden är extremt över- eller underexponerad kanske inte vitbalansen justeras. Justera 
i så fall exponeringsinställningen och sedan vitbalansen.
OK
OK
OK
OK
Vitbalans
Vitbalans
 Manuell
 Manuell
Justera
Justera
Vitbalans
 Manuell
Justera
Manuell
Manuell
Vitbalans
Vitbalans
Rikta mot motivet.
Rikta mot motivet.
Tryck ned exponerings
Tryck ned exponerings
knappen
knappen
Manuell
Vitbalans
Rikta mot motivet.
Tryck ned exponerings
knappen