Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
119
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
2
Titta i sökaren och tryck ned 
avtryckaren halvvägs.
Fokuseringsindikatorn ] visas i sökaren när 
skärpan är inställd. 
(Om den blinkar, är motivet inte i fokus.) 
1
Svåra motiv för autofokusering (s.46) 
• Med funktionen l (enkel), är skärpeinställningen låst när ] är tänd (fokuslås). 
Ta bort fingret från avtryckaren för att fokusera på ett annat motiv.
• I  läge  \ (motiv som rör sig) eller om fokusfunktionen k (kontinuerlig) är vald 
(s.122), så justeras skärpan kontinuerligt och följer motivet så länge du håller 
avtryckaren halvvägs nedtryckt.
• I  läge  l (enkel) kan slutaren inte utlösas förrän skärpan ställts in på motivet(s.122). 
Flytta bakåt och ta bilden om motivet är för nära. Justera skärpan manuellt om motivet 
är svårt att fokusera (s.46). (s.125)
• I läge l (enkel) trycker du ned avtryckaren halvvägs. Den inbyggda blixten avfyras 
automatiskt flera gånger, så att autofokus lättare kan fokusera motivet om det är i ett 
mörkt område och den inbyggda blixten är uppfälld.
• Oavsett om kameran står i läge l (enkel) eller k (kontinuerlig), så följer 
kameran motivet automatiskt om den anser att det är ett motiv som rör sig.
Fokusindikator