Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
123
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Om motivet är utanför fokusområdet, kan kameran inte ställa skärpan automatiskt på motivet. 
I sådana fall kan man rikta fokusområdet på motivet, använda fokuslåset och komponera om 
bilden.
1
Välj önskat bildutsnitt för din bild i 
sökaren.
Du kan använda fokuslåsfunktionen om det 
motiv du vill ställa in skärpan på ligger utanför 
fokusområdet.
2
Centrera motivet i sökaren och 
tryck ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är i fokus, visas fokusindikatorn 
]
 och en ljudsignal avges. (Om indikatorn 
blinkar, är motivet inte i fokus.)
3
Lås skärpeinställningen.
Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs. Skärpeinställningen förblir låst.
Fixering av fokus (Fokuslås)
(Exempel)
Personen är inte i fokus utan 
bakgrunden är istället skarp.