Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
125
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Vid manuell skärpeinställning kan man endera titta på fokusindikatorn eller på mattskivan i 
sökaren för att se om motivet är skarpt.
Man kan använda fokusindikatorn ] för att ställa in skärpan manuellt.
1
Ställ fokuseringsväljaren på \.
2
Titta i sökaren och tryck ned 
avtryckaren halvvägs, vrid 
fokusringen och ställ in skärpan 
på motivet.
När motivet är i fokus, visas fokusindikatorn 
]
 och en ljudsignal hörs.
Manuell justering av skärpeinställning 
(manuell skärpeinställning)
Fokusindikeringen
• Använd mattskivan i sökaren om motivet är svårt att fokusera (s.46) och fokusindikatorn 
fortsätter att blinka.
• Ljudsignalen kan stängas av. (s.163)
Fokusindikator