Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
130
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Välj den del av bilden som ska användas för ljusmätning och exponeringsbestämning. 
[Flersegmentsmätning], [Centrumvägd mätning] eller [Spotmätning] kan väljas. 
Standardinställning är [Flersegment].
Markera i [AE Metering (AE-mätning)] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Motivet i sökaren mäts i 16 olika zoner, så som visas 
i bilden, när man använder flersegmentsmätning. 
Funktionen bestämmer automatiskt ljusnivån för de 
olika delarna.
Val av mätmetod
L
Flersegment
Delar in skärmen i 16 delar, mäter varje del och bestämmer lämplig 
exponering.
M
Centrumvägd
Mäter hela skärmen med tonvikt på mitten och bestämmer 
exponeringen.
N
Spotmätning
Mäter endast i mitten av skärmen och bestämmer exponeringen.
Flersegmentsmätning
Vid användning av andra objektiv än DA, D FA, FA J, FA, F och A ställs centrumvägd 
mätmetod automatiskt in även om man väljer flersegmentsmätning. (Kan endast 
användas om tillstånd är inställt i [Using aperture ring] i menyn [A Anpassning] (s.100).)
0.0
OK
OK
Direktgranskning
1 sek
Inspelning
Auto Alt.Exp
AE Mätning
Fokusområde
AF läge
Blixt Exp. Komp.
Återta