Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
137
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
• Vrid e-ratten medan du trycker på mc-knappen och justera 
exponeringskompensationsvärdet. (s.141)
• Bländarvärdesstegen kan ställas in i steg om 1/2 eller 1/3 EV. Markera i [Expsr Setting 
Steps] i menyn [A Anpassa]. (s.142)
• Man kan automatiskt korrigera känsligheten om lämplig exponering inte kan ställas in 
med inställda kriterier. Välj [Känsliget] [AUTO] på Fn-menyn. (s.115)
• Ställ bländaren på s medan autolåsknappen 
hålls nedtryckt om ett objektiv med bländarring 
används. 
Exponeringsvarning
Om motivet är för ljust eller för mörkt, blinkar 
slutartiden i sökaren och på datapanelen. Gör 
bländaren mindre (högre värde) om det är för ljust 
och öppna bländaren (lägre värde) om det är för 
mörkt. När det slutar blinka, kan bilden tas.
Om både slutartiden och bländarvärdet blinkar, är motivet utanför mätområdet och rätt 
exponering kan inte fås även om slutartiden ändras.
Använd ett ND-filter om motivet är för ljust.
Använd blixt om det är för mörkt.