Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
139
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Slutartiden och bländarvärdet visas i sökaren 
och på datapanelen. Det värde som justeras 
är understruket i sökaren. Medan slutartid 
eller bländarvärde justeras, visas skillnaden 
till korrekt exponering (EV-värde) längst ned 
till höger i sökaren. Korrekt exponering fås när 
[0.0] visas.
• I  läge  a (manuell) är känsligheten inställd på motsvarande ISO 200 när känsligheten 
är inställd på [AUTO].
• Blinkar när skillnaden till lämplig exponering är över ±3,0.
• Slutartids- och bländarvärdesstegen kan ställas in i steg om 1/2 eller 1/3 EV. Markera i 
[Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassa]. (s.142)
• Ställ bländaren på s medan autolåsknappen 
hålls nedtryckt om ett objektiv med bländarring 
används
Skillnad till lämplig exponering
Exponeringsvarning
Du är utanför mätområdet om slutartiden och 
bländarvärdet blinkar.
Använd ett ND-filter om motivet är för ljust.
Använd blixt om det är för mörkt.