Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
140
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Denna funktion är praktisk för långtidsexponering, t.ex. vid fotografering av nattbilder och fyrverkeri.
1
Sätt funktionsväljaren på p.
Funktionen p (B-läge)
• Vrid e-ratten för att justera bländarvärdet.
• Bländarvärdesstegen kan ställas in i steg om 1/2 eller 1/3 EV. Markera i [Expsr Setting 
Steps] i menyn [A Anpassa]. (s.142)
• Använd ett stadigt stativ och kabelströmbrytare CS-205 (extra tillbehör) för att förhindra 
kameraskakning vid användning av funktionen p (B-läge). Sätt in kabelströmbrytaren i 
kabelströmbrytaringången (s.15).
• B-läget är tillgängligt vid fotografering med fjärrkontroll (s.59). Slutaren hålls öppen så 
länge som fjärrkontrollens (extra tillbehör) avtryckare hålls nedtryckt.
• Brusreducering är en process som reducerar brus (kornighet eller -ojämnhet) orsakad 
av lång slutartid. Markera i [Noise Reduction] i menyn [A Anpassa]. (s.100)
• I  läge  p (B) är känsligheten inställd på motsvarande ISO 200 när känsligheten är 
inställd på [AUTO].
L-knappen
Bländare och slutartid justeras automatiskt till för tillfället lämplig exponering om 
L-knappen trycks in i a-funktionen (manuell).
Du kan välja mellan tre inställningsmetoder för [AE-L bttn on M expsr] på [A Anpassa]-
menyn.
Slutartiden justeras till lämplig exponering i förhållande till bländaren när denna inte är 
inställd på läget s.
1
 Anmärkningar om [Användning av bländarring] (s.180)
1
Program
Bländare och slutartid ställs in automatiskt.
2
Tidsautomatik
Bländaren är låst och slutartiden ställs in automatiskt.
3 Bländarautomatik Slutartiden är låst och bländaren ställs in automatiskt.