Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
144
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
4
Tryck på 4-knappen två 
gånger.
Funktionen är klar och ] visas 
på datapanelen.
5
Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.
Fokusindikatorn ] visas i sökaren när skärpan ställts in.
6
Tryck ned avtryckaren helt.
Tre bilder tas efter varandra, den första utan kompensation, den andra med negativ 
kompensation och den tredje med positiv kompensation.
• När fokusväljaren står på l (enkel), är skärpan låst i läget för första bilden och 
används för efterföljande bilder.
• Exponeringsinställningen ligger kvar under dubbelt så lång tid som mätningstimern 
(standardinställningen är 20 sekunder) (s.132) när man släpper avtryckaren under 
automatisk alternativexponering och man kan ta nästa bild med nästa 
kompensationssteg. I detta fall autofokuseras varje ruta. Efter omkring dubbla 
timertiden (standardinställningen är 20 sekunder) återgår kameran till inställningarna 
för första bilden.
• Automatisk alternativexponering kan kombineras med den inbyggda blixten eller en 
fristående blixt (endast P-TTL auto) så att blixtljuset varieras för varje bild. När en 
fristående blixt används, kan dock andra och tredje bilden tas innan blixten laddats upp 
helt om man håller avtryckaren nedtryckt för att ta tre bilder efter varandra. Ta alltid en 
bild i taget och kontrollera att blixten laddats upp helt.
• Automatisk alternativexponering kan inte användas tillsammans med 
exponeringsfunktionen p (B-läge).